Verksamhet

Kunskaper om dövas historia, arbetsliv, teckenspråk och levnadsförhållanden i gångna tider är en del av vårt kulturarv. De ger viktiga utgångspunkter för främst historisk forskning av skilda slag samt ökade medvetenhet om vårt identitet och kulturarv hos döva medlemmar. Sveriges Dövhistoriska Sällskap skall bevara handlingar, foton och föremål av dövhistoriskt värde, främja tillgängligheten till källmaterial, medverka i kunskapsuppbyggnad, dokumentation och informationsutbyte samt sprida kännedom om dövhistoriskt kulturella betydelse och bevaka dövhistoriska intressen.

I sällskapets stadgar § 4 anges ändamål. Handlingsprogrammet har till syfte att konkretisera hur detta skall genomföras.

Verksamhetsområden: Utveckla SDHS

I denna uppgift ligger att:

Främjande bevarande av källmaterial och forskningsresultat samt förutsättningar för dövhistorisk forskning

I denna uppgift ligger att:

verksamhet