Stadgar för Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Antagna 1993-10-23. Reviderade 2005-10-08

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS).
Föreningen har sitt säte på den ort i Sverige som bestäms av styrelsen.

§2 Föreningens ändamål

Sällskapet har till syfte:

§3 Verksamhetsformer

För att gagna föreningens ändamål bör föreningen bl.a

§4 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret är på två år och omfattar tiden 1/7 till 30/6. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 – 30/6 varje år. Styrelsens arbetsår är på två år och omfattar tiden från årsmöte till och med nästa årsmöte.

§5 Medlemskap

Medlemskap erbjuds alla dövhistoriskt intresserade personer. Stödjande medlemskap kan erhållas av organisationer, institutioner och andra sammanslutningar. Stödjande medlemmar äger ej rösträtt, däremot rätt till information och deltagande i föreningens verksamhet.

§6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften ska betalas varje år. Medlemsavgiften ska betalas före årsmötet. Medlem som ej betalar medlemsavgiften före årsmötet, har ej rösträtt på årsmötet. Medlemsperioden gäller 1/7 – 30/6.

§7 Utträde – uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till den som styrelsen utsett som  medlemsregisteransvarig.

Medlem som efter påminnelser underlåter att erlägga medlemsavgift avförs automatiskt ur medlemsregistret.

Medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.

§8 Årsmötet

Årsmötet hålles i vartannat år under udda år. Kallelsen utfärdas av styrelsen senast två månader före mötets hållande.

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning utsändes senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet måste inkomna en månad före årsmötet.

Alla medlemmar som erlagt medlemsavgiften för det gångna verksamhetsåret äger en röst vid årsmötet.

Röstning via ombud/med fullmakt är ej tillåten.

Varje medlem har en röst vid årsmötet. Ledamot av föreningens styrelse har ej rösträtt vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Vid lika röstetal skall lotten avgöra utfallet både öppen eller sluten omröstning ägt rum, även vid personval.

Vid årsmötet är följande frågor obligatoriska:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande dagordningen
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för de två åren
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för de två åren
 10. Behandling av motioner
 11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av två år
 13. Val av ledamöter för en tid av två år
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för två år
 15. Val av valberedning på två personer varav en är sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgiften
 17. Avslutning

§ 9 Styrelsen

Döva medlemmar har företrädesrätt till styrelsen. Dock högst en teckenspråkig hörande medlem, som har anknytning till dövvärlden kan ingå i styrelsen.

Inom styrelsen utses vice ordförande, kassör och sekreterare och firmatecknare samt arkivansvarig.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordförande utslagsröst.

§ 10 Arkivering

Föreningen skall bevara arkivhandlingar tryggt och utse arkivansvarig. Vid föreningens upplösning skall alla handlingar lämnas till lämplig arkivinstitution.

§ 11 Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslut måste stödjas av 2/3 av avgivna rösterna. Stadgeändring ska finnas angiven i dagordningen och ändringsförslag skall vara utsänt till medlemmarna.

§ 12 Föreningens upplösning

Mom. 1. Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten. Beslut måste fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom. 2. Upplöses sällskapet, skall dess handlingar och tillgångar sedan skulderna betalats, överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund och där förvaras tills ett nytt dövhistoriskt sällskap i Sverige har bildats.

 

stadgar