Sveriges Dövhistoriska Sällskap

är en fristående riksorganisation, som har dövas historia som sitt huvudområde. Sällskapet bildades 23 oktober 1993 i Stockholm. En av sällskapets huvuduppgifter är att ordna årliga dövhistoriska seminarier. Sällskapet har till syfte att inspirera till studier och forskning på olika nivåer inom det dövhistoriska området, att verka för insamling, bevarande och bearbetning av dövhistoriskt material såsom föremål, bilder, skriftligt material och muntliga källor m.m., som kan belysa levnadsförhållanden och situation för döva i olika sammanhang, att sprida kunskap om dövas levnadsförhållanden och samhällets syn på döva människor i ett historiskt perspektiv, att följa den dövhistoriska forskningen nationellt och internationellt.

historik